De NVPU besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de informatie op haar website. Toch is het mogelijk dat de gepresenteerde informatie niet volledig of niet juist is. De NVPU kan ten aanzien hiervan geen garanties geven.

De NVPU vult periodiek haar website aan en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

De NVPU wijst erop dat een bezoeker van haar website geen auteursrechtelijk beschermde werken of ander in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enigerlei wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van de NVPU. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie of delen daarvan door publicatie op een elektronisch netwerk.

Daar de NVPU geen kennis draagt van het doel waarom u de NVPU-site bezoekt en ook niet weet waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kan de NVPU niet garanderen dat de informatie op de website of de sites waarnaar wordt verwezen, ook daadwerkelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit de NVPU daarom alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.