Begrippenlijst

/Begrippenlijst
Begrippenlijst 2016-10-26T10:31:54+00:00

Beoordelingsrichtlijn BRL/URL

Om een product of een proces te kunnen certificeren, dienen er normen te zijn waaraan men deze producten of processen kan toetsten. Een dergelijke set van criteria neemt men op in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). Zo’n BRL komt tot stand door samenwerking van de verschillende marktpartijen kunnen technische eisen, gebruikseisen of eisen ten aanzien van duurzaamheid inhouden. Een BRL wordt opgesteld onder supervisie van een College van Deskundigen. Dat college zorgt voor de objectieve zekerheid dat de norm bij de dagelijkse praktijk in de bouw wordt geïntegreerd. Veelal zijn deze gekoppeld aan een Uitvoeringsrichtlijn (URL). Hierin wordt uitgelegd wat in een BRL wordt bedoeld.

[accordian]
De gebouwschil is de schil, ook wel de envelop genoemd, die de binnenruimte van de buitenruimte van een gebouw scheidt. Binnenmuren horen dus niet bij de gebouwschil. Ten einde warmteverlies te minimaliseren moet de gebouwschil luchtdicht zijn gemonteerd.
Een koudebrug is een verbinding in de gevel, dak of vloer van een gebouw, waar als gevolg van onjuist of ontoereikend aangebrachte isolatie, warmteoverdracht plaats kan vinden. Een koudebrug kan plaatselijk een warmtelek veroorzaken, waardoor het in de binnenlucht aanwezige vocht kan condenseren en voor vochtproblemen kan zorgen.
Om zorgvuldig omgaan met energie te bewerkstelligen, is een driestappenplan vastgelegd in de zogenoemde Trias Energetica. Deze volgorde geeft aan op welke wijze we met de vraag naar energie dienen om te gaan.

  • Stap 1: Er dienen zoveel mogelijk maatregelen te worden genomen om de vraag naar energie te verminderen. Dit kan door het aanbrengen van een adequate isolatieschil.
  • Stap 2: Voor de resterende energiebehoefte moet zoveel mogelijk worden ingezet op het gebruik van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, biomassa of aardwarmte.
  • Stap 3: Wanneer mogelijk nog een restvraag bestaat, kan men gebruik maken van energie afkomstig van fossiele bronnen.
De U-waarde geeft aan de mate van thermische isolatie van een wand. Een hoge U-waarde betekent dat de wand slecht isoleert. Een lage waarde isoleert dus goed. De eenheid van de U-waarde is W/m².K.
Vaak wordt in plaats van de U-waarde de reciproque waarde gebruikt ofwel de warmteweerstand van een wand (R-waarde). In formulevorm luidt dit als volgt: R = 1/U, waarbij de eenheid is m².K/W
De λ-waarde is een materiaalconstante, die aangeeft of een materiaal goed of slecht de warmte geleidt. Een hoge λ-waarde betekent dat een materiaal goed geleidt, een lage geleidt slecht. Hoe lager de λ-waarde des te beter is het te gebruiken als thermische isolatie. In formulevorm luidt het als volgt: R = d/λ. Daarbij is ‘d’ de dikte van het isolatiemateriaal. De eenheid is W/m.K.
[/fusion_accordion]